Otakar Čičátka - diela v majetku Mesta Nové Zámky

Článok v Castrum Novum z r. 1999/ Záchranu sochárskeho diela Otakara Čičátku realizoval Mestský úrad v Nových Zámkoch v spolupráci s Galériou umenia V týchto dňoch bola úspešne ukončená kúpa a dar sôch Otakara Čičátku, ktorú iniciovala Galéria umenia v Nových Zámkoch na Mestskom úrade Nové Zámky. Mestský úrad zakúpil od Márie Čičátkovej, vdovy po akademickom sochárovi Otakarovi Cičátkovi, 8 diel a 35 diel prijal ako dar, ktorý previedol do svojho majetku, so správcovstvom Galéria umenia. Cieľom tohoto nákupu a daru bolo uchovať aspoň základný dokument diela tohoto významného sochára v jeho rodnom meste. Podnetom k tomuto projektu bola výstava Otakara Cičátku v Galérii umenia v Nových Zámkoch, ktorá sa pri príležitosti nedožitých 85. rokov autora realizovala po prieskume pozostalosti a zachovania jeho tvorby. Výstava z jeho diel sa konala vo výstavnej sieni v Centre kultúry Nábrežie v Nových Zámkoch a termíne október-november 1999. Bola to vôbec „prvá" jeho samostatná výstava v jeho rodisku. V Nových Zámkoch sa autor predstavil so svojím sochárskym debutom v roku 1941, teda pred viac ako 50-timi rokmi, ešte počas vysokoškolských štúdií, kedy sa v hoteli Zlatý lev predstavil kolektív novozámockých výtvarníkov. Tu sa prezentoval spolu s Tivadarom Jánoskom, Ernestom Zmetákom, Lajosom Luzsiczom. Otakar Cičátka sa narodil v Nových Zámkoch 20. januára 1914. Jeho otec bol železničiar - zámočník. Mal mladších súrodencov Jána a Emíliu. V rokoch 1932 až 1934 sa odborne pripravoval u sochára Alojza Rigeleho a maliara Karola Harmosa na prijatie na vysokoškolské štúdiá. V rokoch 1934 až 193 8 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe na oddelení figurálneho a monumentálneho sochárstva v ateliéri akademického sochára Bohumila Kafku a v rokoch 1939 až 1942 na Akadémii výtvarných umení v Budapešti u akademického sochára Ferenca Sidlóa. Po ukončení štúdií sa ·vrátil do Nových Zámkov a začal samostatne tvoriť. Pracovať začal na súťažiach, verejných objednávkach, zúčastňoval sa výstav poriadaných Zväzom výtvarných umelcov. Od roku 1951 žil už v Bratislave spolu s manželkou Máriou, rodenou Jordánovou. Tu sa im narodil syn Aurel. Pre mesto Nové Zámky realizoval viacej monumentálnych prác. Sú na cintoríne, železničnej stanici, na dome Mier, na mestskom úrade, pred domom Fubor, pri stanici, v KD Kovák. Otakar Cičátka získal viacej cien na výtvarných súťažiach. Ide o pomníky Umučených železničiarov pre Bratislave r. 1948, Víťazstva pre Starý Smokovec r. 1950, Slavobránu pre Slavín v Bratislave r. 1954, o výzdobu priečelia československého veľvyslanectva v Pchjongjangu v Kórei r. 1957. Jeho d'alšia monumentálna tvorba je zastúpená v Bratislave v objektoch PKO, Slovenskej televízie, SVST, v hoteloch Carlton, Devín a v mestách a obciach Veľké Kapušany, Prešov, Michalovce, Nitra, Galanta, Cierny Balogh, Dunajská Streda, Stúrovo, Tále, Brandýs nad Orlicí, Viedeň. Otakar Cičátka sa úspešne venoval portrétu, ale najširším záujmovým okruhom bola figúra a to v polohách vnútornej meditácie, expresie, v kubistických riešeniach. Rezonancie našiel v impresionizme, neoklasicizme a podobne ako jeho generační druhovia dospel až ku konštrukciám z vykrojovaného plechu až o odhmotnené objemy a k perforovanej skulptúre. Týmto sa zavŕšil slovník jeho výtvarno-výrazového jazyka v sochárskom diele. Ideove sa orientoval na humanisticky zamerané odkazy, na sociálne cítenú plastiku, na diela sakrálneho charakteru. Jedným z jeho posledných prác boli plastiky Dobrý pastier a Svätý Kamilius obe pre mesto Viedeň. Zomrel 18. augusta 1993. Jeho manželka, pani Mária Čičátková, v snahe o zachovanie jeho diela darovala mestu Nové Zámky 35 diel. Aj týmto sa chceme pod'akovať pani Márii Čičátkovej za jej ústretovú snahu o uchovanie diela Otakara Čičátku v meste Nové Zámky, za jej darcovstvo. Celý dar sa dostal do správy Galérie umenia v Nových Zámkoch, kde sa ďalej odborne spracováva. Touto cestou d'akujeme mestskému zastupiteľstvu, ako aj pánu primátorovi mesta Ing. Ondrejovi Csandovi za realizáciu uchovania diela Otakara Čičátku. (komisárka Marta Simo-Svrčeková)
5300/5312